contact :  852-94891164              Shifu wong chi ming   黃志明師傅

 Email : huanjiassn@gmail.com

  皇極武術太極拳總會 *太極之侶拳藝社*香港東武太極研修院 *太極之侶文化傳播有限公司   *[傳承國粹。分享健康][研習太極。修煉身心]**

Tag Archives: Master Wong 黃志明師傅


(練習太極拳要素)(Shi fu wong chi ming黃志明)網上教學直播 第24集第3段陳式太極拳系列二,招式拆解:


(前蹚拗步)(Shi fu wong chi ming黃志明)網上教學直播 第24集第2段陳式太極拳系列二,招式拆解:


摟膝拗步,(Shi fu wong chi ming黃志明)網上教學直播 第24集陳式太極拳系列二,招式拆解:直播24集第1段