contact :  852-94891164              Shifu wong chi ming   黃志明師傅

 Email : huanjiassn@gmail.com

  皇極武術太極拳總會 *太極之侶拳藝社*香港東武太極研修院 *太極之侶文化傳播有限公司   *[傳承國粹。分享健康][研習太極。修煉身心]**

Tag Archives: 直播第27集2/2


斜行拗步(Shi fu wong chi ming黃志明) 直播第27集2/2陳式太極拳系列二,招式拆解:oblique steps.On Live teaching Episode 27part2/2