contact :  852-94891164              Shifu wong chi ming   黃志明師傅

 Email : huanjiassn@gmail.com

  皇極武術太極拳總會 *太極之侶拳藝社*香港東武太極研修院 *太極之侶文化傳播有限公司   *[傳承國粹。分享健康][研習太極。修煉身心]**

Tag Archives: (伸展動作)直播


(伸展動作)直播 第17集第3/3 段陳式太極拳系列一,太極拳基本功法:練拳前熱身動作分解