contact :  852-94891164              Shifu wong chi ming   黃志明師傅

 Email : huanjiassn@gmail.com

  皇極武術太極拳總會 *太極之侶拳藝社*香港東武太極研修院 *太極之侶文化傳播有限公司   *[傳承國粹。分享健康][研習太極。修煉身心]**

Category Archives: 教練簡介


現在香港教授陳氏太極拳, 兼任多個武術團體之教練及裁判。曾參與國際及各武術總會舉 Read more…