contact :  852-94891164              Shifu wong chi ming   黃志明師傅

 Email : huanjiassn@gmail.com

  皇極武術太極拳總會 *太極之侶拳藝社*香港東武太極研修院 *太極之侶文化傳播有限公司   *[傳承國粹。分享健康][研習太極。修煉身心]**

太極拳的(轉、沉、起、定。)要點做?陳式太極拳系列三,太極拳理論,第二講


Spread the love

太極拳的(轉、沉、起、定。)要點做?陳式太極拳系列三,太極拳理論,第二講

Spread the love