contact :  852-94891164              Shifu wong chi ming   黃志明師傅

 Email : huanjiassn@gmail.com

  皇極武術太極拳總會 *太極之侶拳藝社*香港東武太極研修院 *太極之侶文化傳播有限公司   *[傳承國粹。分享健康][研習太極。修煉身心]**

何謂[五張弓]。陳式太極拳系列三,太極拳理論,第四講


Spread the love

太極拳論有講[蓄勁如張弓,發勁如放箭。]弓在那裡?何謂[五張弓]。陳式太極拳系列三,太極拳理論,第四講。


Spread the love